bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3229
A A A

Wycinka Drzew


Podstawy prawne wydania decyzji na wycinkę drzew

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2018 r.  poz.1614 późn. zm.)

Art.83. 1.Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości . Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem-do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Zezwolenia nie wymaga wycięcie drzew:
1) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową
2) na plantacjach drzew i krzewów
3) których wiek nie przekracza 10 lat

Art. 84. 1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
2. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.
4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.
5. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.
6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego.

Art. 86. 1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
5)które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 6)w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7)które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8)z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy telefon 061 28 21 608 w.17. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów
2) Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości

Opłaty:
Na podstawie art. 84 i 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni nalicza sie opłaty zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006r. w sprawie stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2007r. (Monitor Polski nr 73 z dnia 24 października 2006r. Poz. 773), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. nr 228, poz. 2306)
Opłata nie jest pobierana jeżeli zachodzą okoliczności z art. 86 ww. ustawy.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin przeprowadzenia wizji lokalnej i przyśpieszy załatwienie wniosku. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Chodzież , w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:
1. Decyzję można odebrać osobiście (pokój nr 8), lub otrzymać pocztą.
2. We wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów wskazane jest podanie telefonu kontaktowego w celu telefonicznego ustalenia terminu wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew, o usunięcie których wystąpiono.

Wniosek wycinka drzew

Oświadczenie  
Oświadczenie dla spółdzielni

Zmiany dot. pielęgnacji i wycinki drzew


Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru
usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na
wysokości 5 cm będzie przekraczał:
‐ 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
‐ 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;
‐ 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia
drzew.
Usunięcie drzew będzie możliwe jeżeli
1. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu lub
2. Przed upływem 14 dni od dnia dokonania oględzin organ wyda zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu.
Zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy ‐ jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte
wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia nowego zgłoszenia.
W przypadku, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o
wydanie zezwolenia.
Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel
nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca
1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to
organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez
współwłaściciela.

Do pobrania:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Klauzula informacyjna 2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0