bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

14285
A A A     Historia Koła Pszczelarzy w Chodzieży, jako stowarzyszenie pszczelarzy chodzieskich powstało w 1903 roku. Dokumentem stwierdzającym ten fakt jest fotografia z kursu pszczelarskiego w 1907roku w Ratajach koło Chodzieży, w którym uczestniczył ówczesny przewodniczący Głównego Towarzystwa Pszczelniczego.

W XII numerze gazety „PasenerBienewert", która była organem prasowym Głównego Towarzystwa Pszczelniczego w Poznaniu, w roku 1910 ogłoszono sprawozdanie o stanie organizacji w Wielkopolsce. Według tego sprawozdania na terenie Chodzieży i okolic zarejestrowanych było 40 członków. Po zakończeniu I Wojny Światowej Polska odzyskała utraconą 123 lata wcześniej niepodległość. Scalanie ziem z trzech zaborów w jedno państwo i integracja Polaków z tych ziem przebiegała bardzo sprawnie, chociaż z różnymi problemami. Ale już 26 lipca 1920 roku odbyło się pierwsze w wolnej Wielkopolsce walne zebranie  delegatów terenowych towarzystw  pszczelniczych.  Powołano  Związek Wielkopolskich Bartników, a jego przewodniczącym zostaje Ignacy Klawek, mieszkaniec Rogoźna.

     W dniu 18 kwietnia 1922 roku Związek Wielkopolskich Bartników przystępuje do Naczelnego Związku Towarzystw Pszczelniczych Rzeczpospolitej Polskiej.Na zebraniu w dniu 11 października 1925 roku dokonano zmiany nazwy ze Związku Wielkopolskich Bartników na Wielkopolski Związek Towarzystw pszczelniczych, a jego przewodniczącym zostaje Ludwik Liczbański.
     W roku 1933 wchodzi w życie nowe prawo o stowarzyszeniach, na mocy, którego obowiązkowa staje się sądowa rejestracja w sądach powiatowych każdego towarzystwa terenowego. W roku 1933 następuje reaktywowanie Towarzystwa Pszczelniczego w Chodzieży, a jego prezesem zostaje wybrany Tomasz Skwirut. Ponadto w składzie zarządu znaleźli się: Tomasz Rajter - jako v-ce prezes. Ludwik Paluszkiewicz jako sekretarz, Franciszek Nowakowski jako v-ce sekretarz i Jan Dombkajako skarbnik.
     Chodzieskie Towarzystwo Pszczelnicze obowiązku rejestracji w sądzie nie dopełniło, a więc powstał chodzieski oddział Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
     To co zbudowano w okresie międzywojennym w zakresie materialnym i organizacyjnym uległo zniszczeniu po wybuchu II Wojny Światowej. Część pasiek przejęli pszczelarze niemieccy, część uległa zniszczeniu. Nieliczni mogli gospodarować w swoich pasiekach. Po zakończeniu II Wojny Światowej nie były sprzyjające warunki do zorganizowania się chodzieskich pszczelarzy. Dopiero 2 marca 1957 roku po długiej bo trwającej 18 lat przerwie wznawia działalność Koło Polskiego Związku Pszczelarskiego w Chodzieży. Na zebraniu powołano zarząd w następującym składzie: prezesem zostaje Ludwik Paluszkiewicz, a v-ce prezesem Maksymilian Korek, sekretarzem Leon Zieliński, a skarbnikiem Jan Matz. Członkiem komisji rewizyjnej Bronisław Należyty.
     Rozpoczyna się dobry dla organizacji pszczelarskich okres. Trwają szkolenia, kursy kwalifikacyjne. Wielu pszczelarzy zdobywa tytuły kwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarskiego. W kwietniu 1957 roku na zebraniu w Chodzieży brało udział 37 pszczelarzy. Działają sekcje hodowców matek pszczelich, sekcje rzeczoznawców chorób pszczelich, producentów mleczka pszczelego, sekcje producentów pyłku i ziołomiodów. Nadzór fachowy i organizacyjny z ramienia Urzędu Powiatowego sprawuje pan Kucharczyk.Przy omawianiu historii pszczelarzy chodzieskich należy wspomnieć, że w Chodzieży od 1957 roku działa równolegle Powiatowy Związek Pszczelarzy. W obu związkach działają prawie te same osoby. W 1962 roku na spotkaniu pszczelarzy chodzieskich stwierdzono, że tak nie powinno być. Dochodziło do różnych tarć między działaczami o ważność funkcji.
     Koła Pszczelarzy podlegały pod Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu. W roku 1963 prezesem Koła Pszczelarzy jest pan Dymek Franciszek, który pełni te funkcję do 1972 roku. W 1968 roku prezesem Koła Pszczelarzy był pan Franciszek Dymek. sekretarzem był Zbigniew Laskowski. skarbnikiem Franciszek Należyty, a członkiem zarządu Stanisław Frydel. Należy stwierdzić, że pszczelarze rozwijają swoją działalność pszczelarską poprzez zaopatrzenie pszczelarzy w cukier, poprzez sprowadzenie matek selekcyjnych z Puław, do których były dopłaty, poprzez uznawanie pasiek jako pasieki zarodowe, przykładowe, postępowe. Ponadto zajmowano się badaniem pasiek na obecność zgnilca amerykańskiego oraz prowadzono wywóz pasiek na pożytki. Wywóz prowadzono pod ścisłą kontrolą. Za nie podporządkowanie się ustaleniom, gdzie, który z pszczelarzy ustawia pasiekę pszczelarze trafiali pod Kolegium Karne. Nie było możliwości ustawienia pasiek obcych na terenie działalności danego Koła Pszczelarzy.
     Trzeba podkreślić duże zasługi pana Rozsady, na polu działalności zdrowotnej pasiek. W roku 1969 pszczelarze chodziescy włączyli się w sadzenie drzew i krzewów, sadząc w Zacharzynie i Wymysławiu 1500 akacji. W roku 1970 Koło Pszczelarzy w Chodzieży liczyło 43 członków.W roku 1971 odbyły się uroczystości jubileuszowe związane ze 100-leciem powstania Związku Pszczelarskiego. Uroczystość miała miejsce w Poznaniu, w roku 1972 Koło Pszczelarzy liczyło 60 członków, następuje dynamiczny rozwój pszczelarstwa na ziemi chodzieskiej. Przyczynia się do tego dobra cena na produkty pszczele, można było produkować ziołomiody a przede wszystkim był zbyt nieograniczony. Pszczelarze nie prowadzili sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich.2
     Dla ciekawostki podam, że w 1972 roku w Ostrzeszowie odbyła się uroczystość nadania pierwszego sztandaru pszczelarskiego. Na tej uroczystości brali udział chodziescy pszczelarze.W 1972 Zarząd Koła Pszczelarzy w Chodzieży został wybrany w następującym składzie:
Prezes Koła - p. Stanisław Huzarewicz
v-ce prezes - p. Marek Czesław
sekretarz - p. Czumałowski Bronisław
skarbnik - p. Lutrzykowski Bernard
przewodniczący komisji rewizyjnej - p. Kajdan Franciszek
W tym czasie pszczelarze chodziescy organizowali wycieczki do Sielinka, do Swarzędza, do Gniezna. Zbyt na produkty pszczele był nieograniczony, miód, wosk można było sprzedać w spółdzielni ogrodniczej w Chodzieży. Paradoksalnie pszczelarze nie prowadzili bezpośredniej sprzedaży miodu.

     W 1983 roku po reorganizacji administracyjnej Polski powstaje Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Pile z siedzibą w Chodzieży. Prezesem WZP został p. Nikodem Rogoziecki. Należy wspomnieć jeszcze, że pszczelarstwo w tym okresie, aż do 1981 roku miało Nadzór fachowo - organizacyjny wykonywany przez pracowników Kółek Rolniczych, tak jak pozostałe organizacje działające na polskiej wsi. Od roku 1976 do 1984 następuje sprzyjający okres na rozwój pszczelarstwa na ziemi chodzieskiej. koło Pszczelarzy w Chodzieży w 1984 roku liczyło 133 członków oraz 2172 pni. W tym okresie wprowadzono korzystne kredyty dla pszczelarzy, propagowano i sadzono drzewa miododajne. Dzięki współpracy z Kółkami Rolniczymi organizowano odczyty i szkolenia. Odbiór miodu i wosku odbywał się przez Spółdzielnie Ogrodnicze. Dla przydziału cukru 12 kg na rodzinę na zimowe nakarmienie należało odstawić minimum 5 kg miodu, tak było w 1977 roku i pszczelarz otrzymywał dodatkowo 5 kg cukru na wiosenne podkarmienie.Należy dodać, że zarząd koła miał z tym dużo roboty. Jak chodzi o wosk to obowiązywała zasada - węża za wosk. Należy wspomnieć, że już w 1977 roku Urząd Wojewódzki, tak jak teraz ARR dopłacał do każdej zakupionej matki od hodowcy - 100 zł. Jak chodzi o matki to pszczelarze z Koła z Chodzieży mieli własne trutowisko w Ciszy. W sprawozdaniu prezesa z roku 1977 jest wzmianka, że tylko nieliczna grupa pszczelarzy korzystała z tego trutowiska.W 1976 roku prezesem koła pszczelarzy w Chodzieży został kolega Marek Czesław, który tę funkcję pełni do roku 2006. Jest to okres różnych przemian począwszy od zmian administracyjnych kraju i co za tym idzie zmian w strukturach organizacyjnych polskich pszczelarzy, aż do zmian politycznych i ustrojowych. W 1983 roku maleje pomoc dla pszczelarzy, tak finansowa jak i organizacyjna, upadają kółka rolnicze, waroza rozpoczyna atakować nasze pszczoły. Rozpoczyna się zmniejszenie ilości pni oraz pasiek. W roku 2003 w kole chodzieskim jest zarejestrowanych najmniej w całym okresie, bo 35 pasiek oraz 889 pni.

Chciałbym przedstawić pszczelarzy, którzy w różny sposób od 1976 roku do 2006 roku brali aktywny udział w pracy zarządu Koła Pszczelarzy w Chodzieży.
W roku 1976      Marek Czesław - prezes
                         Huzarewicz Stanisław - v-ce prezes
                         Czumałowski Bonisław - sekretarz
                         Lutrzykowski Bernard - skarbnik
                         Kajdan Franciszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W roku 1980      Marek Czesław - prezes
                         Szyszko Mirosław - sekretarz
                         Masłowski Józef- sekretarz (zrezygnował)
                         Lutrzykowski Bernard - skarbnik
                         Stachowiak Janusz - członek
                         Kajdan Franciszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W roku 1984      Marek Czesław - prezes
                         Szyszko Mirosław - sekretarz
                         Lutrzykowski Bernard - skarbnik
                         Kaczmarek Stanisław - członek
                         Stachowiak Janusz - członek
                         Kajdan Franciszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W roku 1988      Marek Czesław - prezes
                         Pietuszczak Zbigniew - sekretarz (zrezygnował)
                         Różański Andrzej - sekretarz (od 1990r.)
                         Dyguła Grzegorz - skarbnik
                         Kaczmarek Stanisław - v- ce przewodniczący
                         Pilarski Zenon - członek zarządu
                         Stachowiak Janusz - członek zarządu
                         Należyty Bronisław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W roku 1992      Marek Czesław - prezes
                         Różański Andrzej - sekretarz
                         Kaczmarek Stanisław - skarbnik

                         Należyty Bronisław - Przewodniczący komisji Rewizyjnej
W roku 1996      Marek Czesław - prezes
                         Różański Andrzej - sekretarz
                         Kaczmarek Stanisław - skarbnik
                         Należyty Bronisław - Przewodniczący komisji Rewizyjnej
W roku 2000      Marek Czesław - prezes
                         Szyszko Mirosław - v-ce prezes
                         Różański Andrzej - sekretarz
                         Kaczmarek Stanisław - skarbnik
                         Jańczak Zygmunt - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W roku 2004      Marek Czesław - prezes
                         Purczyński Grzegorz - v-ce prezes
                         Różański Andrzej - sekretarz
                         Kaczmarek Stanisław - skarbnik
                         Jańczak Zygmunt - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Po rezygnacji w roku 2006 p. Marka Czesława oraz Grzegorza Purczyńskiego do zarządu koła weszły następujące osoby w wyborach uzupełniających.

Jańczak Zygmunt - prezes
Kozłowski Remigiusz - v-ce prezes
Różański Andrzej - sekretarz
Kaczmarek Stanisław - skarbnik
Hadaś Rafał - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W roku 2007 powstało nowe ważne stanowisko jak Kronikarz Koła w osobie p. Migdalczyka Aleksandra.

Dla zobrazowania różnych korzyści jakie osiągali pszczelarze i jak dobrze im się wiodło od roku 1975 przedstawiam stan członków i liczbę pni.

Rok 1975 członków  62  liczba pni 1050
Rok 1976 członków  72  liczba pni 1584
Rok 1977 członków  81  liczba pni 1938
Rok 1978 członków  87  liczba pni 2201
Rok 1979 członków  89  liczba pni 2305
Rok 1980 członków  90  liczba pni 2439
Rok 1981 członków 111 liczba pni 2389

Rok 1982 członków 121 liczba pni 2442 
Rok 1983 członków 127 liczba pni 2182 
Rok 1984 członków 133 liczba pni 2172 
Rok 1985 członków 130 liczba pni 2212 
Rok 1986 członków 123 liczba pni 1982 
Rok 1987 członków 104 liczba pni 1789 
Rok 1988 członków 92 liczba pni 1818 
Rok 1989 członków 85 liczba pni 1554 
Rok 1990 członków 60 liczba pni 1150 
Rok 1991 członków 47 liczba pni 890 
Rok 1992 członków 47 liczba pni 841 
Rok 1993 członków 47 liczba pni 820 
Rok 1994 członków 42 liczba pni 857 
Rok 1995 członków 50 liczba pni 1177 
Rok 1996 członków 53 liczba pni 1278 
Rok 1997 członków 52 liczba pni 1157 
Rok 1998 członków 43 liczba pni 1013 
Rok 1999 członków 35 liczba pni 889 
Rok 2000 członków 38 liczba pni 1198 
Rok 2001 członków 39 liczba pni 1195 
Rok 2002 członków 37 liczba pni 1287 
Rok 2003 członków 35 liczba pni 1065 
Rok 2004 członków 40 liczba pni 1274 
Rok 2005 członków 45 liczba pni 1250 
Rok 2006 członków 44 liczba pni 1125 
Rok 2007 członków 42 liczba pni 1131

Należy wspomnieć, że pszczelarze chodziescy brali udział w zbiórce pieniędzy na budowę Domu Pszczelarza w Kamiennej i tak:
w roku 1980 przekazali l .500 zł
w roku 1982 przekazali 4.480 zł
w roku 1983 przekazali 14.417 zł

W 1987 roku przy dużej pomocy włożonej w formie pracy fizycznej oddano do użytku w Chodzieży obiekt pszczelarski i rozpoczęto skup miodu w Chodzieży. Inicjatywa budowy obiektu wyszła od zarządu WZP, który miał siedzibę w Chodzieży.

     W latach osiemdziesiątych zajmowano się sadzeniem drzew i tak w roku 1984 zasadzono 350 drzew, w roku 1985 300 drzew i podobnie w roku 1986. Zarząd koła pszczelarzy organizował wycieczki do Krakowa, do NRD, do Warszawy w 1987 na Apimondię.
     Przez cały okres działały aktywnie komisje złożone z rzeczoznawców chorób pszczelich i badały zdrowotność pasiek na możliwość występowania zgnilca amerykańskiego i innych chorób. Między innymi stosowano do leczenia nosemozyFumagilinę, która na początku lat 21 wieku wycofana z leczenia. W 1987 roku uznano zagrożenie ze strony warczy i rozpoczęto leczenie pszczół w sposób zorganizowany. Zbliżamy się do początków lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, które okazały się bardzo trudne dla pszczelarzy.
     Wraz ze zmianą polityczną w Polsce, następują ogromne przemiany gospodarcze. Te zmiany powodują, że pszczelarze zostają uznani jako podmioty gospodarcze, pozbawieni wszelkiej opieki ze strony władz. Następuje likwidacji spółdzielni pszczelarskich, rynek miodu zostaje zalany przez miód importowany przede wszystkim z Chin. Wielu pszczelarzy nie potrafi w takich warunkach gospodarować i niektórzy rezygnują z prowadzenia pasiek, część produkuje miody na swoje potrzeby. Opłacalność spada, koszty pszczelarzenia rosną. Liczebność Koła Pszczelarzy spada. Po likwidacji województw i zmianie administracyjnej Polski, zaszła konieczność powołania na miejsce Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej z siedzibą w Chodzieży. Regionalny związek został zarejestrowany w sądzie w 1998r. Pierwszym prezesem został Zygmunt Mnichowski, a jego zastępcą p. Marek Czesław.
Następuje okres dopasowania gospodarki pszczelarskiej do reguł wolnego rynku. W 2004 roku Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej pszczelarze również podlegają prawom funkcjonującym w Europie. Następuje całkowita rezygnacja z pomocy cukrowej dla pszczelarzy. Pszczelarze przechodzą na sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich. Pszczelarze muszą się zarejestrować w Powiatowych Weterynariach, otrzymują numery identyfikacyjne oraz numery na sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich.
     Ponadto wchodzi program wsparcia pszczelarstwa w Polsce w połowie finansowany przez Unię Europejską oraz nasze Ministerstwo Rolnictwa. W ramach tych programów pszczelarze otrzymują dopłaty do zakupionych matek, do leków na leczenie warozy, do środków transportu, na zakup lawet, na badania miodu. Jest rok 2006 pszczelarze z naszego koła pozbierali się po tych różnych zawirowaniach.
     Zarząd kładzie duży nacisk na przyjmowanie młodych do naszego koła.
Na koniec należy wspomnieć o zorganizowaniu obchodów 100 - lecia Koła Pszczelarzy w Chodzieży. Pszczelarze chodziescy radzą sobie w różnych sytuacjach społeczno - politycznych. Kiedy piszemy tą część kroniki, a jest rok 2009, to zaczyna być widać małe zielone światło.
     Wspomnienia o chodzieskich pszczelarzach spisał Jańczak Zygmunt na podstawie dostępnych materiałów oraz w oparciu o spisaną historię przez p. Szyszkę Mirosława obejmującą okres od pradziejów do organizowania się pszczelarzy po II wojnie światowej.
    Na dzień dzisiejszy najważniejszym problemem jest przygotowanie pszczelarzy do zwalczania chorób oraz dostosowanie sięDo przepisów Uni Europejskiej .

W tym celu odbywają się szkolenia, w których biorą udział pszczelarze naszego koła..2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0