bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

9711
A A A


Menu:       KONTAKT     ZESPÓŁ PROJEKTU       Co słychać w projekcie?O PROJEKCIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2009 roku realizuje projekt systemowy pod nazwą „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Realizacja programu „Budzik...” spowodowana jest występowaniem na terenie Gminy Chodzież problemu bezrobocia m.in. wśród kobiet. Jest to grupa znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Odsetek bezrobotnych kobiet z roku na rok wzrasta. W porównaniu do mężczyzn kobiety w Polsce później rozpoczynają aktywność zawodową i kończą ją znacznie wcześniej. Długotrwałe bezrobocie to problem leżący u podstaw innych ważnych problemów społecznych , a przede wszystkim upadku rodziny jako podstawowej struktury społecznej. Osoby długotrwale bezrobotne charakteryzują się niską aktywnością zawodową, niskimi kwalifikacjami, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy, potrzebą opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, nikłą aktywnością społeczną. Z uwagi na stan w jakim się znalazły wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Udział długotrwale bezrobotnych kobiet w projekcie „Budzik...” umożliwi uczestnikom projektu powrót na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami, wyposaży w umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i zawodowych, przyczyni się do integracji rodziny.


Okres realizacji projektu:

01.01.2009rok do 31.12.2013 rok


Cel główny projektu:

Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.


Cele szczegółowe projektu:

Pobudzenie aktywności wśród długotrwale bezrobotnych kobiet, które wykazują ograniczenia w sferze psychologicznej i umiejętnościach poruszania się po rynku pracy. Nadto wyposażenie uczestniczek projektu w nowe kwalifikacje.


Odbiorcy projektu – grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie poniższe kryteria:

1. Jest kobietą

2. Jest osobą bezrobotną

3. Jest w wieku aktywności zawodowej

4. Korzysta z pomocy społecznej

w szczególności:

 • długotrwale bezrobotna

 • nieaktywna zawodowo

 • sprawująca opiekę nad osobami zależnymi

   

Projekt „Budzik- pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej” jest skierowany do  bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Chodzież.


Działania w projekcie:

W ramach realizacji projektu zastosowane zostaną trzy instrumenty aktywnej integracji, tj. zawodowej, społecznej i edukacyjnej.


Instrument aktywizacji społecznej:

 • trening psychologiczny i indywidualne poradnictwo /psycholog/


Instrument aktywizacji zawodowej:

 • warsztaty aktywizacji zawodowej / doradca zawodowy/


Instrument aktywizacji edukacyjnej

 • kurs opiekunek osób starszych i niesamodzielnych


Wszyscy uczestnicy i ich otoczenie otrzymają także wsparcie w postaci pracy socjalnej, tj. pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie ról społecznych oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw życiowych. Dzięki tej pomocy zdobędą umiejętności pomocne w samodzielnym rozwiązywaniu problemów będących przyczyną trudnych sytuacji życiowych. Uczestnicy projektu otrzymają także wsparcie finansowe w ramach zasiłków celowych.


Zakładane rezultaty:

Twarde

 • objęcie 6 osób kontraktami socjalnymi

 • objęcie 6 osób programem aktywnej integracji

 • zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez 6 kobiet

 • wydanie 6 certyfikatów ukończenia kursu kwalifikacyjnego

Miękkie

 • podwyższenie poziomu wiedzy osób objętych szkoleniem

 • wyższa samoocena klientów pomocy społecznej

 • wzrost kompetencji życiowych,dawania sobie rady w życiu

 • zmiana postaw roszczeniowych na postawy aktywnego uczestnictwa

 • zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy

 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0