bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

CHKG
CHKG
"XXIII Targi Gospodarcze 9 czerwca 2018r. - zapraszamy do udziału!"

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

1913
A A A
Porządek obrad III Posiedzenia Rady Gminy w Chodzieży 27.12.2018r. (czwartek)
godz. 12
30  Sala Narad Urzędu Gminy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

Nr 2/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmiany uchwały nr II/3/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy,

2) Zmiany uchwały nr II/4/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

3) Zmiany uchwały nr II/5/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

4) Ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Chodzież,

5) Ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania :Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w Szkole i w domu” na lata 2019-2023

7) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

8) zmiany uchwały nr XLVI/374/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 czerwca w sprawie wsprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wbudynku numer 1wStrzelcach, udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia służebności gruntowej,

9) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023

10) w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019 rok.

6. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy Chodzież w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chodzież w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Chodzież.

 

 

 


(-) Przewodniczący Rady Gminy

Roman Trzebny