bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3140
A A A

Ochrona środowiska


Formularz A

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Karty do 2012 roku
Karty od 2013 roku


Program ochrony środowiska
Program gospodarki niskoemisyjnej
Program zapobiegania bezdomności zwierząt
Obwieszczenie o odstąpieniu od oceny oddziaływania PGN

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz
karta informacyjna przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięciaBudowa przydomowych oczyszczalni

Certyfikacja
Zasady budowy
Zgłoszenie
Wniosek

Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczenia azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub występuje azbestu osoba fizyczna niebędącą przedsiębiorcą zobowiązana jest do przedłożenia Wójtowi Gminy informacji o ilości wyrobów zawierających azbest i ewentualnym terminie jego usunięcia. Biorąc pod uwagę, iż w większości przypadków wyroby zawierające azbest na terenie gminy to płyty azbestowo - cementowe stosowane jako pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych, proszę o przedłożenie do dnia 31 sierpnia informacji o ilości m2 lub ilości płyt stanowiących to pokrycie. Z uwagi na fakt, iż azbest zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Wójt Gminy jest zobligowany do przedkładania Wojewodzie corocznych informacji o miejscu i ilościach występowania tych substancji, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu 282-16-08 wew. 23 lub w pokoju nr 15


Pliki do pobrania:

Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Chodzież
Uchwała XXII.167.13 z 18.06.2013 r.


Wniosek2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0