bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3192
A A A

Poziomy recyklingu i odzysku


Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Jednym z podstawowych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

 

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), gminy do dnia 31 grudnia 2020 roku powinny osiągnąć:

 

· poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 

· poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej 70 % wagowo.

 

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Papier,

metal,

tworzywa

sztuczne,

szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Chodzież

34

34,38

40,60

49,8

53,8

56,36

56,70

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Inne niż niebezpieczne

Odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Chodzież

0

100

100

100

100

100

100

W myśl art. 3c ust. 1 wyżej cytowanej ustawy gminy obowiązane są ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:


do dnia 16 lipca 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;


do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
-w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do powyższego rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]. Natomiast sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określony został w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.

 

 

 

 

 

 

Rok

2012

2013 –16 lipca

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 – do dnia 16 lipca

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez


183,09
110,1
35,2


10,7


0


0


20,29ankieta


ANKIETA
ANKIETA


Pogoda
Pogoda

Nasza Gmina
Nasza Gmina


Platforma Komunikacyjna
Platforma Komunikacyjna


Administracja
Administracja
Budżet
Uchwały
Budżet

Mapa Gminy Chodzież
Mapa Gminy Chodzież
Instrukcja

Wielkopolska Jakość
Wielkopolska Jakość

OSP Stróżewo
OSP Stróżewo

Dolina Noteci
Dolina Noteci

Informator turystyczny LGD
Informator turystyczny LGD

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt

Fundusze Sołeckie
Fundusze Sołeckie
2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0