bip

Zapisz się do newslettera

Zapisz się › ›


Rodzina 500+
Rodzina 500+


Darmowa Pomoc Prawna
Darmowa Pomoc Prawna
Przejdź do zakładki projektu

Harmonogram

Koło Pszczelarzy w Chodzieży
Koło Pszczelarzy w Chodzieży

Artysta Kazimierz Słodowy
Artysta Kazimierz Słodowy

Korona Stróżewo
Korona Stróżewo


Licznik odwiedzin

3122
A A A

Pliki do pobrania


1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
(Załącznik nr 1)
2.
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (Załącznik nr 2)
3.
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (Załącznik nr 3)
4.
Oświadczenie wnioskodawcy,członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy (Załącznik nr 5)
5.
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik nr 6)
6.
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
(Załącznik nr 7)
7.
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik nr 8)
8.
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku (Załącznik nr 9)
9.
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej
sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do
urlopu wychowawczego (Załącznik nr 10)
10.
Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (Załącznik nr 11)
11.
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (Załącznik nr 13)
12.
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
(Załącznik nr 14)
13. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Oświadczenie dziecko
           Oświadczenie dorosły 
14. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. (Załącznik nr 18)  
      Oświadczenie
15. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oświadczenie
16. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
      Zaświadczenie lekarskie 
17. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
18. Wniosek dot. uzyskania prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
      Oświadczenie wnioskodawcy   Oświadczenie o dochodzie
19. Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
20. Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+
21. Oświadczenie dotyczące formy płatności
22. Oświadczenie dot. odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
23. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie2014 © Urząd Gminy w Chodzieży
sekretariat@gminachodziez.pl
CSS 2.1 XHTML 1.0